Forum KONKURS PODRÓŻE Z THERMOMIXEM - ZASADY KONKURSU


Edytowane przez: Mixi na 04.09.2012 - 09:15

2 odpowiedzi | Ostatni wpis

Zasady konkursu „Podróże z Thermomixem”

 Kto może  wziąć udział w konkursie?

 

Wszyscy użytkownicy Przepisowni, którzy mają aktywne konto i są zalogowani. Tylko zalogowany użytkownik może zamieścić przepis w Przepisowni.

 

Jakie przepisy biorą udział w konkursie?

 W konkursie biorą udział tylko autorskie* przepisy ze zdjęciami. Dodatkowo zamieszczając przepis w pierwszym oknie „Konkurs” należy wpisać: Podróże z Thermomixem, czyli nazwę w/w konkursu. Uzupełniając to pole użytkownik deklaruje chęć udziału w konkursie.

 Jak będą wybierane najlepsze przepisy?

 Najlepsze przepisy zostaną wybrane poprzez głosowanie innych użytkowników Przepisowni, na dedykowanej konkursowi stronie.

 Jak głosować na najlepszy przepis?

 Wystarczy kliknąć pole obok tytułu wybranego przepisu. Każdy użytkownik ma tylko jeden głos do oddania.

 Jak zostaną wyłonione zwycięskie przepisy?

 Zwycięskie przepisy zostaną wyłonione spośród przepisów o największej ilości głosów oddanych przez użytkowników Przepisowni. Użytkownik, który zamieścił więcej niż jeden przepis musi wiedzieć, że tylko jeden przepis może być zwycięski.

 Jakie są nagrody?

 Nagrody są następujące:

I miejsce: torba na Thermomix i fartuch

II i III miejsce: torba na Thermomix.

IV – XIII miejsce: 10  książek „Podróże z Thermomixem”.

 Dodatkowo zwycięskie przepisy zostaną opublikowane w naszym thermomixowym newsletterze.

 

*Patrz regulamin konkursu pkt. II.1b)

 

Regulamin konkursu dla użytkowników Przepisowni „Podróże z Thermomixem”

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.       Organizatorem konkursu jest firma Vorwerk Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 2-4, zwana dalej Organizatorem. 2.       Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od: 16.07.2012 do 31.08.2012 r. 3.       Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie, które są użytkownikami platformy Przepisownia.pl zwane dalej Uczestnikami i zamieściły na niej własny przepis (niebędący publikacją Organizatora) na Thermomix. 4.       W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. 5.       Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6.       Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. 7.       Fundatorem nagród jest Organizator.

 

II. Warunki konkursu

 

1.       Warunkiem koniecznym do wygrania nagrody, o której mowa w punkcie IV.1 i IV.2, jest:

 

a)      Posiadanie konta na platformie Przepisownia.pl,

 

b)      Zamieszczenie autorskiego przepisu na platformie Przepisownia.pl. Przepis nie może być przepisem opublikowanym wcześniej przez Vorwerk Polska lub Vorwerk International (włącznie z książkami kucharskimi, portalem www.przepisownia.pl, newsletterem, magazynem „Thermomix Info”, broszurami, przepisami dla klientów w ramach badania Barometr, Exit Interviews lub jakimikolwiek innymi środkami masowego przekazu),

 

c)       Dodanie zdjęcia do zamieszczonego przepisu,

 

d)      Otrzymanie jak największej liczby głosów w fazie głosowania, o której mowa w punkcie III,

 

e)      Użytkownik, który zamieści więcej niż jeden przepis może otrzymać tylko jedną nagrodę, czyli pod uwagę będzie brany przepis o największej ilości punktów.

 

III. Głosowanie

 

1.       Od 20.08.2012 r. do 31.08.2012 r. wszyscy zalogowani użytkownicy Przepisowni mogą oddać jeden głos na jeden wybrany przepis, biorący udział w konkursie. 2.       Głosy będzie można oddawać na specjalnej stronie dedykowanej konkursowi.  

 

IV. Nagroda

 

1.       Nagroda główna za I miejsce: torba na Thermomix i fartuch– dla osoby, której przepis zbierze największą liczbę głosów. 2.       II i III miejsce: torba na Thermomix. 3.       IV – XIII miejsce: 10  książek „Podróże z Thermomixem”. 4.       W przypadku otrzymania jednakowej ilości głosów przez minimum dwa przepisy o wygranej decyduje data zamieszczenia przepisu. Nagrodę otrzyma użytkownik, którego przepis został wcześniej zamieszczony. 5.       Trzy zwycięskie przepisy (I – III miejsce) zostaną opublikowane w newsletterze Vorwerk Polska – Thermomix.

 

V. Przekazanie nagród

 

1.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 17.09.2011 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej nagrodzie indywidualnie, drogą mailową, w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 2.       Nagroda zostanie przekazana na koszt Organizatora do 31.09. 2011 r. 3.       Uczestnik nie ma prawa domagać się wydania w miejsce nagrody jej ekwiwalentu pieniężnego, ani też nie ma prawa do zastrzegania sobie jej szczególnych właściwości. 4.       Laureat konkursu ma możliwość rezygnacji z nagrody. Rezygnację w formie pisemnej należy dostarczyć Organizatorowi najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej w konkursie. 5.       Laureat konkursu po otrzymaniu informacji o nagrodzie jest zobowiązany wysłać potwierdzenie adresu do wysyłki nagrody.

 

VI. Reklamacje i właściwość sądu

 

1.       Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej bezpośrednio na adres Organizatora konkursu w terminie 14 dni od daty wymagalności wydania nagród. 2.       Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadamia Uczestnika konkursu. 3.       Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby Organizatora konkursu. 4.       Uczestnik konkursu nie może skutecznie domagać się od Organizatora konkursu wydania nagrody, jeżeli upłynęło 30 dni od daty wskazanej w punkcie V.2. regulaminu konkursu, a Uczestnik nie odebrał nagrody w terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora konkursu.

 

Pozdrawiam Mixi