Ogólne warunki użytkowania


Strony

Przepisownia – społeczność Thermomix ®


Klauzula wstępna

(1) Pod nazwą Przepisownia i adresem URL www.przepisownia.pl (dalej „Strona internetowa”), firma Vorwerk Polska Thermomix ®. (dalej “Vorwerk”) oferuje stronę internetową o tematyce kulinarnej, zawierającą przepisy do wykonania przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego Thermomix ®, oraz daje użytkownikom możliwość dodawania, edytowania i tworzenia własnych treści na tej Stronie.

(2) Na Stronie znajduje się również forum, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą komunikować się z sobą, tworzyć grupy tematyczne.

 1. Użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani
(1) Użytkownicy niezarejestrowani mogą pobierać wyłącznie materiały z powszechnie dostępnych obszarów Strony.
(2) Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać z forum dostępnego na Stronie oraz dodawać własne treści. Rejestracja w Przepisowni jest bezpłatna. Serwis ma prawo odmówić rejestracji użytkownika bez podania przyczyn. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej. Rejestracja nie jest kompletna, dopóki użytkownik nie wyśle formularza rejestracji i nie otrzyma od firmy Vorwerk potwierdzenia zawierającego informacje o danych potrzebnych do zalogowania. Wszystkie informacje podane podczas rejestracji muszą być kompletne i dokładne. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.
(3) Użytkownik zgadza się nie ujawniać danych dostępu do strony Przepisownia.
(4) Użytkownik musi być pełnoletni w momencie rejestracji.
(5) Każda ze stron ma prawo w każdej chwili usunąć profil użytkownika, patrz punkt 7 poniżej.
(6) Członkostwa w Przepisowni nie wolno wykorzystywać w celach komercyjnych ani handlowych.

 2. Zawartość Strony i obowiązki użytkownika
(1) Firma Vorwerk bardzo starannie sprawdza wszystkie treści umieszczane na Stronie internetowej. Nie przejmuje jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność treści umieszczonych przez osoby trzecie.
(2) Zabrania się:
• używania platformy w celach sprzedaży i prezentacji ofert oraz jawnej lub ukrytej reklamy. Analogicznie zabrania się umieszczania łączy do innych stron oferujących takie usługi;
• umieszczania treści oszczerczych, gloryfikujących przemoc lub pornograficznych oraz w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z prawem;
• ujawniania i przekazywania danych dostępu do strony Przepisownia, niezależnie od tego, czy są to dane użytkownika, czy osób trzecich;
• automatycznego przetwarzania danych zawartych na Stronie, wykorzystywania dostępnych na niej treści do tworzenia własnych wyszukiwarek, usług i indeksów, jak również wielokrotnego tworzenia identycznych wpisów (tematów) lub odpowiedzi;
• wstawiania programów, skryptów, plików i innych mechanizmów i technologii zdatnych do szpiegowania, atakowania lub innego działania na szkodę strony lub jej użytkowników, ich komputerów, usług firmy Vorwerk lub oprogramowania zainstalowanego na komputerach firmy Vorwerk lub użytkowników Strony.

3. Dostępność serwisu
Nie gwarantuje się nieograniczonej dostępności serwisu, ponieważ korzystanie z niego wymaga dostępu do sieci telekomunikacyjnych i łączy, na których działanie firma Vorwerk nie ma wpływu. Firma Vorwerk dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum przerwy w działaniu serwisu (np. z powodu przeprowadzania prac związanych z przebudową Strony albo działaniem sprzętu lub oprogramowania) i zapewnić jak największą jego dostępność.

4. Umieszczanie treści na stronie / gwarancja praw
(1) Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość umieszczania własnych treści (tekstów, grafiki, w szczególności przepisów i ilustrujących je zdjęć oraz komentarzy, dalej „Treści"), na niniejszej stronie.
(2) Zarejestrowani użytkownicy mają prawo umieszczania Treści wyłącznie własnego autorstwa lub takich, do których posiadają prawa autorskie. Użytkownicy mają obowiązek zapewnienia, że umieszczone przez nich Treści nie naruszają żadnych praw osób trzecich (szczególnie praw autorskich i zastrzeżonych znaków firmowych) oraz że osoby, które widać i można zidentyfikować na fotografiach wyraziły zgodę na ich publikację bez zastrzeżeń, lub zadbać o to, by osób tych nie można było rozpoznać.
(3) Zarejestrowani użytkownicy zobowiązują się umieszczać na Stronie wyłącznie przepisy potraw nadających się do spożycia. Firma Vorwerk wyraźnie ostrzega użytkowników, że umieszczone na Stronie przepisy nie zostały sprawdzone. Użytkownicy korzystają z przepisów wyłącznie na własną odpowiedzialność.
(4) Umieszczając wpisy na Stronie, użytkownicy nieodwołalnie udzielają firmie Vorwerk niewyłącznego, globalnego prawa do publikacji, powielania i dystrybucji zamieszczonych Treści, szczególnie na stronach internetowych, w książkach kucharskich, czasopismach i innych publikacjach prasowych, a także prawa do udostępnienia tych Treści (włącznie z wykorzystaniem w urządzeniach przenośnych takich jak telefony komórkowe, iPod itp.), w sposób umożliwiający firmie Vorwerk zagwarantowanie użytkownikom tej strony praw opisanych w punkcie 5 § 1. Co więcej, firma Vorwerk ma prawo wysyłania wszelkich Treści umieszczonych na Stronie do innych użytkowników pocztą elektroniczną lub w ramach informatora.
(5) Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mają prawo umieszczania uwag do wybranych Treści tej Strony, szczególnie do prezentowanych przepisów. Firma Vorwerk wyraźnie stwierdza, że wszelkie tego typu uwagi odzwierciedlają wyłącznie osobiste opinie indywidualnych użytkowników i nie pochodzą od firmy Vorwerk. Firma Vorwerk zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich Treści ze Strony, szczególnie Treści niezgodnych z prawem, bez uprzedniego uzgodnienia z użytkownikiem, który je zamieścił.
(7) (6) Zasadniczo użytkownicy nie mają prawa do usunięcia zamieszczonych na Stronie Treści. Zakończenie członkostwa nie zmienia prawa firmy Vorwerk do pozostawienia bez zmian Treści umieszczonych przez użytkownika, szczególnie przepisów i ilustrujących je zdjęć. Usunięcie Treści nastąpi, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Firma Vorwerk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełniania Treści umieszczonych przez użytkownika. Użytkownik udziela firmie Vorwerk wszystkich niezbędnych uprawnień.

5. Prawo autorskie
(1) Treści umieszczone na Stronie są w dużym stopniu chronione prawem autorskim. Treści te mogą być wykorzystane przez użytkowników do celów prywatnych. Wszelkie przypadki wykorzystania Treści w celach komercyjnych wymagają uprzedniego zezwolenia firmy Vorwerk. Fotografii nie wolno kopiować, sprzedawać, wypożyczać ani w jakikolwiek sposób powielać bez uprzedniego zezwolenia firmy Vorwerk.
(2) Nieautoryzowane korzystanie, powielanie lub przekazywanie poszczególnych Treści lub całych stron, przekraczające ramy opisane powyżej jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.

6. Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku przepisów i innych wskazówek dotyczących użytkowania, firma Vorwerk nie przejmuje żadnej odpowiedzialności, szczególnie za szczegóły dotyczące proporcji i nie udziela gwarancji sukcesu. Niezastosowanie się do zaleceń i wskazówek związanych z bezpieczeństwem umieszczonych w instrukcji obsługi urządzenia firmy Vorwerk, powoduje ograniczenie odpowiedzialności w stopniu, w jakim zignorowano te wskazówki i zalecenia.

7. Modyfikacja danych użytkownika / zakończenie członkostwa / usunięcie profilu użytkownika
(1) Użytkownik ma w każdej chwili prawo do zmiany i uzupełniania danych użytkownika przechowywanych przez firmę Vorwerk.
(2) Umowę o członkostwo zawiera się na czas nieokreślony. Zarówno firma Vorwerk, jak i użytkownik mają prawo rozwiązania tej umowy w każdej chwili. Rozwiązanie umowy przez użytkownika następuje przez dezaktywację profilu użytkownika. Po zakończeniu członkostwa mają zastosowanie postanowienia punktu 4, § 6. dotyczące Treści umieszczonych przez użytkownika, szczególnie odnośnie przepisów i ilustrujących je fotografii.
(3) Firma Vorwerk ma prawo do wprowadzania zmian i uzupełnienia tych Warunków. Takie uzupełnienia lub zmiany są wiążące dopiero po poinformowaniu przez firmę Vorwerk zarejestrowanych użytkowników o wprowadzeniu nowej wersji Warunków, jeśli użytkownicy nie zgłoszą sprzeciwu w ciągu sześciu tygodni od otrzymania informacji. Użytkownicy zostaną wyraźnie poinformowani o konsekwencjach braku reakcji na informację o zmianie Warunków. Zmienione Warunki Użytkowania Strony i pouczenie o konsekwencji niezgłoszenia sprzeciwu użytkownik zazwyczaj otrzymuje pocztą elektroniczną. Dlatego użytkownik ma obowiązek udostępnienia firmie Vorwerk adresu poczty elektronicznej do korespondencji.

8. Klauzula końcowa
Interpretacja tych warunków podlega przepisom prawa polskiego. W przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Vorwerk.