Ogólne warunki użytkowania


Przepisownia – społeczność Thermomix ®

Klauzula wstępna
(1) Pod nazwą Przepisownia i adresem URL www.przepisownia.pl (dalej „Strona internetowa”), firma Vorwerk Polska Thermomix ®. (dalej “Vorwerk”) oferuje stronę internetową o tematyce kulinarnej, zawierającą przepisy do wykonania przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego Thermomix ®, oraz daje użytkownikom możliwość dodawania, edytowania i tworzenia własnych treści na tej Stronie.
(2) Na Stronie znajduje się również forum, na którym zarejestrowani użytkownicy mogą komunikować się z sobą, tworzyć grupy tematyczne.

 1. Użytkownicy zarejestrowani i niezarejestrowani
(1) Użytkownicy niezarejestrowani mogą pobierać wyłącznie materiały z powszechnie dostępnych obszarów Strony.
(2) Użytkownicy zarejestrowani mogą korzystać z forum dostępnego na Stronie oraz dodawać własne treści. Rejestracja w Przepisowni jest bezpłatna. Serwis ma prawo odmówić rejestracji użytkownika bez podania przyczyn. Rejestracja odbywa się na stronie internetowej. Rejestracja nie jest kompletna, dopóki użytkownik nie wyśle formularza rejestracji i nie otrzyma od firmy Vorwerk potwierdzenia zawierającego informacje o danych potrzebnych do zalogowania. Wszystkie informacje podane podczas rejestracji muszą być kompletne i dokładne. Użytkownik ma obowiązek aktualizacji danych w przypadku ich zmiany.
(3) Użytkownik zgadza się nie ujawniać danych dostępu do strony Przepisownia.
(4) Użytkownik musi być pełnoletni w momencie rejestracji.
(5) Każda ze stron ma prawo w każdej chwili usunąć profil użytkownika, patrz punkt 7 poniżej.
(6) Członkostwa w Przepisowni nie wolno wykorzystywać w celach komercyjnych ani handlowych.
(7) Vorwerk Polska ustanowił punkt kontaktowy dla użytkowników, dostępny pod adresem e-mail: przepisownia@vorwerk.pl.

2. Dostępność serwisu
Nie gwarantuje się nieograniczonej dostępności serwisu, ponieważ korzystanie z niego wymaga dostępu do sieci telekomunikacyjnych i łączy, na których działanie firma Vorwerk nie ma wpływu. Firma Vorwerk dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum przerwy w działaniu serwisu (np. z powodu przeprowadzania prac związanych z przebudową Strony albo działaniem sprzętu lub oprogramowania) i zapewnić jak największą jego dostępność.

3. Umieszczanie treści na stronie / gwarancja praw
(1) Zarejestrowani użytkownicy mają możliwość umieszczania własnych treści (tekstów, grafiki, w szczególności przepisów i ilustrujących je zdjęć oraz komentarzy, dalej „Treści"), na niniejszej stronie.
(2) Firma Vorwerk bardzo starannie sprawdza wszystkie treści umieszczane na Stronie internetowej. Nie przejmuje jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub aktualność treści umieszczonych przez osoby trzecie.
(3) Zabrania się:
a. ujawniania i przekazywania danych dostępu do strony Przepisownia, niezależnie od tego, czy są to dane użytkownika, czy osób trzecich;
b. automatycznego przetwarzania danych zawartych na Stronie, wykorzystywania dostępnych na niej treści do tworzenia własnych wyszukiwarek, usług i indeksów, jak również wielokrotnego tworzenia identycznych wpisów (tematów) lub odpowiedzi;
c. umieszczania Treści Niedozwolonych opisanych w punkcie 5.

(4) Zarejestrowani użytkownicy mają prawo umieszczania Treści wyłącznie własnego autorstwa lub takich, do których posiadają prawa autorskie. Użytkownicy mają obowiązek zapewnienia, że umieszczone przez nich Treści nie naruszają żadnych praw osób trzecich (szczególnie praw autorskich i zastrzeżonych znaków firmowych) oraz że osoby, które widać i można zidentyfikować na fotografiach wyraziły zgodę na ich publikację bez zastrzeżeń, lub zadbać o to, by osób tych nie można było rozpoznać.
(5) Umieszczając wpisy na Stronie, użytkownicy nieodwołalnie udzielają firmie Vorwerk niewyłącznego, globalnego prawa do publikacji, powielania i dystrybucji zamieszczonych Treści, szczególnie na stronach internetowych, w książkach kucharskich, czasopismach i innych publikacjach prasowych, a także prawa do udostępnienia tych Treści (włącznie z wykorzystaniem w urządzeniach przenośnych takich jak telefony komórkowe, iPod itp.), w sposób umożliwiający firmie Vorwerk zagwarantowanie użytkownikom tej strony praw opisanych w punkcie 4(1). Co więcej, firma Vorwerk ma prawo wysyłania wszelkich Treści umieszczonych na Stronie do innych użytkowników pocztą elektroniczną lub w ramach informatora.
(6) Wszyscy zarejestrowani użytkownicy mają prawo umieszczania uwag do wybranych Treści tej Strony, szczególnie do prezentowanych przepisów. Firma Vorwerk wyraźnie stwierdza, że wszelkie tego typu uwagi odzwierciedlają wyłącznie osobiste opinie indywidualnych użytkowników i nie pochodzą od firmy Vorwerk. Firma Vorwerk zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich Treści ze Strony, szczególnie Treści niezgodnych z prawem, bez uprzedniego uzgodnienia z użytkownikiem, który je zamieścił.
(7) ) Zasadniczo użytkownicy nie mają prawa do usunięcia zamieszczonych na Stronie Treści. Zakończenie członkostwa nie zmienia prawa firmy Vorwerk do pozostawienia bez zmian Treści umieszczonych przez użytkownika, szczególnie przepisów i ilustrujących je zdjęć. Usunięcie Treści nastąpi, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Firma Vorwerk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełniania Treści umieszczonych przez użytkownika. Użytkownik udziela firmie Vorwerk wszystkich niezbędnych uprawnień.

4. Prawo autorskie
(1) Treści umieszczone na Stronie są w dużym stopniu chronione prawem autorskim. Treści te mogą być wykorzystane przez użytkowników do celów prywatnych. Wszelkie przypadki wykorzystania Treści w celach komercyjnych wymagają uprzedniego zezwolenia firmy Vorwerk. Fotografii nie wolno kopiować, sprzedawać, wypożyczać ani w jakikolwiek sposób powielać bez uprzedniego zezwolenia firmy Vorwerk.
(2) Nieautoryzowane korzystanie, powielanie lub przekazywanie poszczególnych Treści lub całych stron, przekraczające ramy opisane powyżej jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.
5. Ograniczenie i moderacja Treści
(1) Treści niedozwolone
Następujące Treści są zabronione na Przepisowni ("Treści Niedozwolone"):
a. Treści, które zawierają osobiste zniewagi, dyskryminację, oszczerstwa, wulgarny, seksualny i obsceniczny język, zdjęcia lub podobne ekspresje lub grafiki, które mogą zranić inne osoby;
b. Treści wprowadzające w błąd, dyskryminujące lub nieuczciwe (np. niedokładne Treści (które rzekomo zawierają fakty));
c. Spam, tj. Treści, które zostały opublikowane w identyczny sposób wiele razy;
d. Wirusy, złośliwy kod, oprogramowanie, skrypty, pliki i inne mechanizmy/techniki, które nadają się do szpiegowania, atakowania, paraliżowania lub w inny sposób osłabiania Przepisowni lub jej Użytkowników, ich urządzeń/używanego oprogramowania lub wspomagania i nakłaniania do tego typu działań;
e. Naruszenia marki Thermomix® znaków towarowych lub jakichkolwiek produktów powiązanych z Vorwerk lub praw lub ograniczeń umownych wobec jakiejkolwiek innej osoby trzeciej. W szczególności Użytkownik musi upewnić się, że umieszczane przez niego przepisy nie naruszają Warunków użytkowania z jakiejkolwiek strony internetowej osoby trzeciej;
f. Oferty sprzedaży, oferty demonstracyjne lub ukryte reklamy dotyczące jakichkolwiek usług lub produktów. W szczególności niedozwolone jest umieszczanie w tym celu linków do zewnętrznych stron internetowych;
g. Przepisy zawierające składniki lub instrukcje, które mogą wyrządzić krzywdę lub szkodę Użytkownikowi, innym Użytkownikom, urządzeniom wielofunkcyjnym Thermomix® lub zdrowiu lub mieniu osób trzecich;
h. Treści niepowiązane (np. przepisy zawierające Treści inne niż zalecenia dotyczące gotowania żywności i napojów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (zawierające instrukcje i wskazówki dotyczące składników i ich przygotowania) oraz zdjęcie odpowiedniego dania) . Firma Vorwerk wyraźnie ostrzega użytkowników, że umieszczone na Stronie przepisy nie zostały sprawdzone. Użytkownicy korzystają z przepisów wyłącznie na własną odpowiedzialność.;
i. Treści zawierające instrukcje dotyczące sposobów obejścia, w szczególności, lecz nie wyłącznie, środków bezpieczeństwa i ochrony oraz właściwych kanałów sprzedaży, lub dotyczące zabronionego udostępniania kont, odniesień do błędów cenowych lub podobnych lub linków do zewnętrznych przepisów.
j. Treści, które promują materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, przemoc lub jakąkolwiek nielegalną działalność;
k. Treści, które naruszają obowiązujące prawo, np. treści terrorystyczne, Treści naruszające prawo ochrony konsumentów lub młodzieży, naruszenia praw autorskich, niezgodne z prawem udostępnianie prywatnych zdjęć;
l. Treści naruszające niniejsze Warunki korzystania;
m. Linki prowadzące do Treści opisanych powyżej.

6. Narzędzia i procedury moderacji
(1) W celu egzekwowania zasad określonych w punkcie 6 Vorwerk może podjąć działania moderacyjne opisane poniżej.
(2) Natychmiast po publikacji Treści mogą być automatycznie sprawdzane przez inteligentne filtry w oparciu o reguły. Te inteligentne filtry mają na celu wykrywanie Treści Niedozwolonych. Jeśli filtry wykryją Treści stanowiące bardzo duże zagrożenie lub oczywiste naruszenie, odpowiednie Treści mogą zostać usunięte. W przypadku, gdy Treści przesłane przez tego samego Użytkownika są wielokrotnie usuwane, Użytkownik może zostać automatycznie zablokowany po uprzednim ostrzeżeniu. Jeśli Treść nie jest wyraźnie niedopuszczalna i nie stanowi również wysokiego zagrożenia, może zostać ręcznie sprawdzona przez moderatora Vorwerk w celu zapewnienia środowiska przyjaznego Użytkownikom .
(3) Treści będą również ręcznie sprawdzane przez moderatora Vorwerk, jeśli zostały one zgłoszone przez Użytkownika ("Zgłaszający") za pośrednictwem adresu mailowego przepisownia@vorwerk.pl. Po przesłaniu zgłoszenia Zgłaszający otrzyma potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, jeśli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe, a Treść nie będzie już widoczna dla Zgłaszającego, ale może być nadal wyświetlana innym Użytkownikom, dopóki nie zostanie usunięta na skutek moderacji. W przypadku, gdy Zgłaszający zgłosił Treści uznane za nielegalne, zostanie on powiadomiony o decyzji Vorwerk w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, a Vorwerk przekaże informacje o możliwościach odwołania się od tej decyzji.
(4) Moderatorzy mogą również ręcznie wyszukiwać Treści Niedozwolone.
(5) Vorwerk dąży do stworzenia środowiska przyjaznego Użytkownikom na Przepisowni. W związku z tym Vorwerk może podjąć odpowiednie działania przeciwko Treściom Niedozwolonym. Działania te obejmują:
a. usunięcie Treści;
b. tymczasowe zablokowanie Użytkownikom dostępu do jednej lub więcej funkcji (time-out);
c. trwałe zablokowanie Użytkownikom dostępu do co najmniej jednej funkcji (ban).
(6) Vorwerk podejmuje decyzję o przynależności Treści do Treści Niedozwolonych zgodnie z punktem 5. w sposób wolny od arbitralności i obiektywny na podstawie informacji dostępnych w danym momencie dla Vorwerk.
(7) Działania podejmowane przez Vorwerk w odniesieniu do Treści Niedozwolonych zależą przede wszystkim od ich charakteru (np. przestępstwo), wagi (np. groźby śmierci lub przemocy), częstotliwości (w odniesieniu do całkowitej liczby pojedynczych informacji i w odniesieniu do danego przedziału czasowego), ich konsekwencji (np. czy inny Użytkownik został skrzywdzony lub zakłócony, ilu innych Użytkowników i czy grupy mniejszościowe zostały dotknięte), a także intencji działającego Użytkownika, jeśli jest to możliwe do zidentyfikowania. Vorwerk będzie działać w sposób obiektywny, niedyskryminujący i proporcjonalny, z należytym uwzględnieniem praw i uzasadnionych interesów wszystkich zaangażowanych stron.
(8) Jeżeli jednak Vorwerk zidentyfikuje Treści Niedozwolone, zostaną one w każdym przypadku usunięte, ponieważ jest to jedyny sposób, w jaki Vorwerk może zapewnić, że inni Użytkownicy nie będą mogli zapoznać się z Treściami Niedozwolonymi.
(9) W przypadku poważnego lub wielokrotnego naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Warunków użytkowania, Vorwerk może również nałożyć time-out (karę czasową, zwykle na kilka dni) po uprzednim ostrzeżeniu, której długość zależy od wagi i częstotliwości naruszeń. W zależności od wspomnianych kryteriów, time-out może dotyczyć tylko jednej, kilku lub wszystkich funkcji Przepisowni.
(10) Trwała blokada (w tym blokada wszelkich kolejnych rejestracji lub kont na Przepisowni) jest wyjątkowym przypadkiem i jest brana pod uwagę tylko po uprzednim ostrzeżeniu oraz w przypadku szczególnie poważnych lub częstych naruszeń (np. jeśli Użytkownicy używają bota spamującego, przesyłającego wiele przepisów zawierających reklamy w ciągu kilku sekund). W zależności od wspomnianych kryteriów, ban może dotyczyć tylko jednej, kilku lub wszystkich funkcji Przepisowni.
(11) W przypadku podjęcia przez Vorwerk środków wskazanych w pkt 6 (5), Vorwerk zawsze wraz z decyzją dostarcza danemu Użytkownikowi jej uzasadnienie, jeśli Vorwerk posiada odpowiednie elektroniczne dane kontaktowe. Vorwerk wyjaśni, jakie ograniczenia nakłada, fakty i okoliczności, na których opiera się przy podejmowaniu decyzji w tym czy decyzja została podjęta na podstawie zgłoszenia czy dobrowolnych czynności sprawdzających, w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków przy podejmowaniu decyzji, odniesienie do podstawy prawnej lub podstawy umownej, na której się opiera, a także poinformuje Użytkownika o możliwości odwołania za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg oraz o możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów.
(12) W przypadku podjęcia przez Vorwerk środków wskazanych w pkt 6 (5) Użytkownik na którego zostały nałożone ograniczenia oraz Użytkownik, który dokonał zgłoszenia, przez okres sześciu miesięcy od podjęcia decyzji przez Vorwerk, mają za pośrednictwem maila wskazanego w treści decyzji dostęp do wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, który umożliwia im elektroniczne i bezpłatne wnoszenie skarg na podjętą decyzję. Skarga rozpatrywana jest w formie decyzji, która dostarczana jest skarżącemu wraz z uzasadnieniem bez zbędnej zwłoki na adres elektroniczny podany przez skarżącego przy składaniu skargi.
(13) Użytkownicy do których skierowane są decyzje, o których mowa w poprzednich punktach, mają prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego zgodnie z art. 21 ust. 3 Rozporządzenia 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 277, str. 1 z późn. zm.). w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o którym mowa w punkcie 6(12).
(14) Vorwerk może również nałożyć na Użytkownika time-out, na rozsądny okres i po uprzednim ostrzeżeniu, jeżeli Użytkownik często przesyła zgłoszenia lub skargi, które są oczywiście bezzasadne, za pośrednictwem funkcji flagowania, o której mowa w punkcie 6(3). Decyzja Vorwerk o zawieszeniu zależy od charakteru (np. ostrzeżenia bez związku z Treściami Niedozwolonymi lub decyzje dotyczące moderowania Treści), wagi (np. nękanie, zniesławienie), częstotliwości (w odniesieniu do całkowitej liczby zgłoszeń i skarg oraz w odniesieniu do danego przedziału czasowego), jego konsekwencji (np. zakłócenie dostępności i funkcjonowania strony, decyzje o moderowaniu Treści na szkodę osób trzecich), a także intencji działającego Użytkownika, jeśli jest to możliwe do zidentyfikowania.
(15) Należy pamiętać, że Vorwerk może również podjąć środki przeciwko Użytkownikom lub Treściom naruszającym obowiązujące prawo po otrzymaniu nakazu działania przeciwko Użytkownikowi lub jednemu lub kilku konkretnym elementom nielegalnej Treści, wydanego przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne, na podstawie obowiązującego prawa. W takim przypadku Vorwerk nie prześle zainteresowanemu Użytkownikowi pisemnego uzasadnienia, jak wyjaśniono w punkcie 6(11), ale poinformuje zainteresowanego Użytkownika o otrzymanym nakazie i jego skutkach. Użytkownik, którego to dotyczy, otrzyma również uzasadnienie sporządzone przez odpowiednie krajowe organy sądowe lub administracyjne oraz zostanie poinformowany o możliwościach odwołania się i opisie zakresu terytorialnego nakazu.
(16) W przypadku powzięcia przez Vorwerk informacji dających podstawę do podejrzenia, że miało miejsce, ma miejsce lub może mieć miejsce przestępstwo zagrażające życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, Vorwerk niezwłocznie poinformuje odpowiednie organy ścigania lub organy sądowe o podejrzeniach Vorwerk i przekaże wszelkie dostępne istotne informacje.

6. Ograniczenie odpowiedzialności
W przypadku przepisów i innych wskazówek dotyczących użytkowania, firma Vorwerk nie przejmuje żadnej odpowiedzialności, szczególnie za szczegóły dotyczące proporcji i nie udziela gwarancji sukcesu. Niezastosowanie się do zaleceń i wskazówek związanych z bezpieczeństwem umieszczonych w instrukcji obsługi urządzenia firmy Vorwerk, powoduje ograniczenie odpowiedzialności w stopniu, w jakim zignorowano te wskazówki i zalecenia.

7. Modyfikacja danych użytkownika / zakończenie członkostwa / usunięcie profilu użytkownika
(1) Użytkownik ma w każdej chwili prawo do zmiany i uzupełniania danych użytkownika przechowywanych przez firmę Vorwerk.
(2) Umowę o członkostwo zawiera się na czas nieokreślony. Zarówno firma Vorwerk, jak i użytkownik mają prawo rozwiązania tej umowy w każdej chwili. Rozwiązanie umowy przez użytkownika następuje przez dezaktywację profilu użytkownika. Po zakończeniu członkostwa mają zastosowanie postanowienia punktu 4(4). dotyczące Treści umieszczonych przez użytkownika, szczególnie odnośnie przepisów i ilustrujących je fotografii.

8. Zmiana niniejszych Warunków korzystania
Firma Vorwerk ma prawo do wprowadzania zmian i uzupełnienia tych Warunków. Takie uzupełnienia lub zmiany są wiążące dopiero po poinformowaniu przez firmę Vorwerk zarejestrowanych użytkowników o wprowadzeniu nowej wersji Warunków, jeśli użytkownicy nie zgłoszą sprzeciwu w ciągu sześciu tygodni od otrzymania informacji. Użytkownicy zostaną wyraźnie poinformowani o konsekwencjach braku reakcji na informację o zmianie Warunków. Zmienione Warunki Użytkowania Strony i pouczenie o konsekwencji niezgłoszenia sprzeciwu użytkownik zazwyczaj otrzymuje pocztą elektroniczną. Dlatego użytkownik ma obowiązek udostępnienia firmie Vorwerk adresu poczty elektronicznej do korespondencji.

9. Klauzula końcowa
Interpretacja tych warunków podlega przepisom prawa polskiego. W przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami, sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Vorwerk.